ترجمه ی بخشی از مقاله ی "ادب در نگاه ابن عربی" به انگلیسی

منظور از ادب در عرفان و تصوف، حفظ حدود و حریم بندگی و عدم تجاوز از آن می باشد. انسانی که قصد دارد راه معنوی رسیدن به خدا را بپیماید بر اساس توصیه و تاکید بزرگان تصوف و عرفان، آداب و رسومی را باید رعایت کند که از لوازم ضروری این راه است.

Correct attitude (Adab) in Sufism and mysticism is to be bound to limitations, and to follow sanctuary of sanctity not violating them. The one who intends to take his spiritual path to God, according to the great sufists and mystics, ought to follow some correct attitudes and rituals which are necessary for his spiritual progress.

صوفیان با توجه به آیه شریفه ی "الحافظون لحدود الله" و حدیث نبوی"ادّبنی ربّی فاحسن تادیبی" ریشه آداب سلوک را قران و سیره پیامبر اکرم می دانند. بنابراین ضمن تعریف و تقسیم بندی، به رعایت آن هم تاکید داشته و خود نیز بدان عمل می نمودند. در تذکره ها و متون عرفانی گفتارها و رفتارهایی را می توان مشاهده کرد که نشان دهنده ی عمقِ توجه مشایخ به رعایت ادب در مسیر سلوک است. عمده مطلب به جای مانده در مورد ادب صوفیانه شامل تعریف ها و تقسیم بندی های مختلفی است. هجویری در کشف المحجوب، خواجه عبدالله انصاری در منازل السایرین و صد میدان،و ابن عربی در فتوحات مکیه از جمله عرفانی هستند که در ارایه تقسیم بندی برای آداب سلوک پیشگام بوده اند. اما در این میان، ابن عربی در ارایه نظر خویش به جوانب و نکات ظریفِ بیشتری توجه نموده است و ادب را به دو دسته ی متمایز حال و مقام تقسیم کرده و سپس ادب مقام را به چهار دسته ی ادب شریعت، ادب خدمت،ادب حق، و ادب حقیقت تقسیم نموده و همچنیین برای ادب حال نیز تقسیماتی مانند ادب شریعت، ادب در مکان، ادب در زمان، ادب وضعی، ادب احوال، ادب اعداد، ادب خدمت، ادب حق و ادب حقیقت ذکر کرده است.

According to verse "Those who keep limits set by Allah", and the Prophet hadith "God gave me correct attitude, the best correct attitude", sufists believe that  the correct attitudes of mystical progress rooted in Quran and prophet Mohammad's  types of deeds. So they defined, classified and observed those attitudes. In sufists biographies and mystical writings one can find some conducts and behaviours which show how deeply they were devouted to observe correct attitudes on their mystical journey.  The majority of works about mystical correct attitudes available to us today include different definitions and classifications. Kash-ful-Mahjoob (Unveiling the Veiled) by Hajveri, Manzelo Sa'erin(The Stages of the Wayfarer) and Sad Meidan (The One Hundred Fields) by Khwaja 'Abd Allah Ansari, and Ibn 'Arabi in Al-Futuhat al-makkiyya (The Meccan Openings) are among the forerunners of sufists who classified the correct attitudes. However, Ibn 'Arabi gives heed to more details and delicate issues and classifies correct attitudes into two groups: spiritual state attitude (Adab hal) and spiritual station attitude (Adab Maqam). Then, he divides spiritual station attitude into four categories: correct attitude of the law (adab al-shari'a) correct attitude of service (adab al- khidma), correct attitude of right (adab al-haqq). In the same way, he distinguishes different kinds of spiritual station attitudes such as correct attitude of the law, correct attitude in time, correct attitude in place, correct attitude of condition, correct attitude of numbers, correct attitude of service, correct attitude of right, and correct attitude of truth.

In this article, various meanings of correct attitude are examined, firstly, and then sufist or mystical correct attitude is explained. 

/ 0 نظر / 64 بازدید